.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Monday, 28 March 2016

2015-16 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം തരത്തിലെ  31.03.2016 ന് നടത്തേണ്ട സംസ്കൃതം മൂല്യനിർണയത്തിന് അതാത് സ്കൂൾതലത്തിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള  വിവരം അറിയിക്കുന്നു .