.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 28 March 2016

2015-16 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം തരത്തിലെ  31.03.2016 ന് നടത്തേണ്ട സംസ്കൃതം മൂല്യനിർണയത്തിന് അതാത് സ്കൂൾതലത്തിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള  വിവരം അറിയിക്കുന്നു .