.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 28 March 2016

2015-16 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം തരത്തിലെ  31.03.2016 ന് നടത്തേണ്ട സംസ്കൃതം മൂല്യനിർണയത്തിന് അതാത് സ്കൂൾതലത്തിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള  വിവരം അറിയിക്കുന്നു .