.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 10 March 2016

സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ 01.04.2015 മുതൽ 31.12.2015 വരെയുള്ള വേതന കുടിശിക നാളെ 11.03.2016 നു 12 മണിമുതൽ 4 മണിവരെ ഇരിക്കൂർ എ.ഇ.ഒ .ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നതാണ് .നിർബന്ധമായും നാളെത്തന്നെ തുക കൈപറ്റെണ്ടതാണ് .പ്രധാനധ്യാപകരിൽ നിന്നും  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർറ്റിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്
12 മണി മുതൽ 1 മണിവരെ -ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
1 മണി മുതൽ 2 മണിവരെ -എൽ .പി .വിഭാഗം 
2 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ -യു .പി .വിഭാഗം