.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 11 February 2016

എല്ലാ GOVT / AI DED  പ്രധാനധ്യപകരുടെയും  ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
താങ്കളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ആസ്ബെട്ടോസ്  ഷീറ്റ്  ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്  എങ്കിൽ  ആ വിവരം നാളെ 12.02 .2016  4  മണിക്ക്  മുപായി  ഓഫീസിൽ  ഫോൺ വഴി  അറിയിക്കണം .