.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 11 February 2016

എല്ലാ GOVT / AI DED  പ്രധാനധ്യപകരുടെയും  ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
താങ്കളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ആസ്ബെട്ടോസ്  ഷീറ്റ്  ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്  എങ്കിൽ  ആ വിവരം നാളെ 12.02 .2016  4  മണിക്ക്  മുപായി  ഓഫീസിൽ  ഫോൺ വഴി  അറിയിക്കണം .