.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 6 February 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
A[ym-]I ]cn-io-e\w þ 08.02.2016

          FÂ.-F-kv.-Fkv ]co-£-bp-ambn _Ô-s¸«v Hcp GI Zn\ ]cn-io-e\w 08.02.2016 Xn¦-fmgvN cmhnse 10 aWn¡v _n.-BÀ.kn bn h¨v \S-¯p-¶p. hnZym-e-b-§-fn \n¶pw \memw ¢mÊn ]Tn-¸n-¡p¶ Hcp A[ym-]-I³/A[ym-]nI ]cn-io-e-\-¯n  ]s¦-Sp-¡Ww.