.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 6 February 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
A[ym-]I ]cn-io-e\w þ 08.02.2016

          FÂ.-F-kv.-Fkv ]co-£-bp-ambn _Ô-s¸«v Hcp GI Zn\ ]cn-io-e\w 08.02.2016 Xn¦-fmgvN cmhnse 10 aWn¡v _n.-BÀ.kn bn h¨v \S-¯p-¶p. hnZym-e-b-§-fn \n¶pw \memw ¢mÊn ]Tn-¸n-¡p¶ Hcp A[ym-]-I³/A[ym-]nI ]cn-io-e-\-¯n  ]s¦-Sp-¡Ww.