.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 6 February 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
A[ym-]I ]cn-io-e\w þ 08.02.2016

          FÂ.-F-kv.-Fkv ]co-£-bp-ambn _Ô-s¸«v Hcp GI Zn\ ]cn-io-e\w 08.02.2016 Xn¦-fmgvN cmhnse 10 aWn¡v _n.-BÀ.kn bn h¨v \S-¯p-¶p. hnZym-e-b-§-fn \n¶pw \memw ¢mÊn ]Tn-¸n-¡p¶ Hcp A[ym-]-I³/A[ym-]nI ]cn-io-e-\-¯n  ]s¦-Sp-¡Ww.