.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 6 February 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
A[ym-]I ]cn-io-e\w þ 08.02.2016

          FÂ.-F-kv.-Fkv ]co-£-bp-ambn _Ô-s¸«v Hcp GI Zn\ ]cn-io-e\w 08.02.2016 Xn¦-fmgvN cmhnse 10 aWn¡v _n.-BÀ.kn bn h¨v \S-¯p-¶p. hnZym-e-b-§-fn \n¶pw \memw ¢mÊn ]Tn-¸n-¡p¶ Hcp A[ym-]-I³/A[ym-]nI ]cn-io-e-\-¯n  ]s¦-Sp-¡Ww.