.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 12 February 2016

ഉർദു ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് complex മീറ്റിംഗ് 
ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലയിലെ ഉർദു ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് complex മീറ്റിംഗ്  16 /2 /16  ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണി  മുതൽ 4 മണി വരെ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദൻ-ൽ  വെച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് . സബ്ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഉർദു അദ്ധ്യാപകരും മീറ്റിങ്ങിൽ  പങ്കെടുക്കണമെന്ന്  നിർദേശിക്കുന്നു.