.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 29 February 2016

അറിയിപ്പ്
 2016 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ എൻ.എം.പി യോടൊപ്പം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രേഖകൾ കൂടി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
1) മാർച്ച് മാസം അരി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം കത്ത് നല്കേണ്ടതാണ്‌. 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള അരി  ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ , ആവശ്യമുള്ള അരി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പ്രത്യേകം  നല്കേണ്ടതാണ്‌.
2)സ്കൂളിൽ അധികമുള്ള അരി സ്റ്റോക്കിൽ കയറ്റുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
3) പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ 1-6-2015 മുതൽ 31-12-2015 വരെയുള്ള വേതനക്കുടിശ്ശിക നല്കുന്നതിലേക്കായി ഇതോടൊപ്പമുള്ള അറ്റൻഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കേണ്ടതാണ്‌.കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്‌.പ്രസ്തുത തിയതിയിൽ തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി വരുമ്പോൾ പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നല്കേണ്ടതാണ്‌.
       അറ്റൻഡൻസ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.