.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 16 February 2016

അറിയിപ്പ്
എൽ.എസ്.എസ്./യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷ
എൽ.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ഒപ്പും സീലും  പതിച്ചതിനുശേഷം  , പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പും സീലും വാങ്ങി , ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌.
                   20-2-2016 ലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷ 1.15 മുതൽ 3 മണി വരെയായിരിക്കും.