.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, 16 February 2016

അറിയിപ്പ്
എൽ.എസ്.എസ്./യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷ
എൽ.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ഒപ്പും സീലും  പതിച്ചതിനുശേഷം  , പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പും സീലും വാങ്ങി , ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌.
                   20-2-2016 ലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷ 1.15 മുതൽ 3 മണി വരെയായിരിക്കും.