.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Monday, 29 February 2016

സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 01.06 .2015 മുതൽ 29.02.2016 വരെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്കിയ വേതനത്തിന്റെ വിവരം (പാചക തൊഴിലാളികളുടെ അക്ക്വിറ്റൻസ് തുക ) നാളെ 01.03.2016 നു 3 മണിക്ക് മുന്നേ താഴെ കൊടുത്ത പ്രോഫോർമയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .മേൽ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാതിനാൽ സമയപരിധി പാലിക്കുക .
Proforma Click Here