.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Monday, 29 February 2016

സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 01.06 .2015 മുതൽ 29.02.2016 വരെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്കിയ വേതനത്തിന്റെ വിവരം (പാചക തൊഴിലാളികളുടെ അക്ക്വിറ്റൻസ് തുക ) നാളെ 01.03.2016 നു 3 മണിക്ക് മുന്നേ താഴെ കൊടുത്ത പ്രോഫോർമയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .മേൽ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാതിനാൽ സമയപരിധി പാലിക്കുക .
Proforma Click Here