.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 5 February 2016

സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ 
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റി വെച്ച സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 6 ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ്.