.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 5 February 2016

സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ 
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റി വെച്ച സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 6 ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ്.