.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 22 February 2016

തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭാസ ജില്ലാ സംസ്കൃതം അധ്യാപകരുടെ  ഒരു യോഗം 27-02-2016 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് അക്കിപ്പറമ്പ യു പി സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സംസ്കൃതം അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .