.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 22 February 2016

തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭാസ ജില്ലാ സംസ്കൃതം അധ്യാപകരുടെ  ഒരു യോഗം 27-02-2016 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് അക്കിപ്പറമ്പ യു പി സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സംസ്കൃതം അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .