.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Wednesday, 24 February 2016

25.02.2016 ന് വ്യാഴാഴ്ച 10 രാവിലെ  മണിക്ക് മലയാള ഭാഷ  അധ്യാപക സംഗമം
 
 
 ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .  
 
എൽ പി , യു പി, എച്:എസ് മലയാള അധ്യാപകപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .