.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Wednesday, 24 February 2016

25.02.2016 ന് വ്യാഴാഴ്ച 10 രാവിലെ  മണിക്ക് മലയാള ഭാഷ  അധ്യാപക സംഗമം
 
 
 ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .  
 
എൽ പി , യു പി, എച്:എസ് മലയാള അധ്യാപകപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .