.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 24 February 2016

25.02.2016 ന് വ്യാഴാഴ്ച 10 രാവിലെ  മണിക്ക് മലയാള ഭാഷ  അധ്യാപക സംഗമം
 
 
 ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .  
 
എൽ പി , യു പി, എച്:എസ് മലയാള അധ്യാപകപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .