.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 24 February 2016

25.02.2016 ന് വ്യാഴാഴ്ച 10 രാവിലെ  മണിക്ക് മലയാള ഭാഷ  അധ്യാപക സംഗമം
 
 
 ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടി യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .  
 
എൽ പി , യു പി, എച്:എസ് മലയാള അധ്യാപകപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .