.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 23 February 2016

2013-14,2014-15 വർഷത്തെ  ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  വിതരണം ചെയ്തതിന്നു 10 രൂപ വീതം (ഓരോ ആൾക്കും ) 29-02-2016 നു മുന്പായി  എ. ഇ.  ഒ. ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .
  APFO Kannur.