.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 23 February 2016

2013-14,2014-15 വർഷത്തെ  ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  വിതരണം ചെയ്തതിന്നു 10 രൂപ വീതം (ഓരോ ആൾക്കും ) 29-02-2016 നു മുന്പായി  എ. ഇ.  ഒ. ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .
  APFO Kannur.