.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 23 February 2016

2013-14,2014-15 വർഷത്തെ  ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  വിതരണം ചെയ്തതിന്നു 10 രൂപ വീതം (ഓരോ ആൾക്കും ) 29-02-2016 നു മുന്പായി  എ. ഇ.  ഒ. ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .
  APFO Kannur.