.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 11 February 2016

 ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലയിലെ കായികാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം നാളെ 2 മണിക്ക് (12.02.2016 ) ന് GHSS Sreekandapuram വെച്ച് നടത്തുന്നു .എല്ലാ കായികാധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സ്പോര്ട്സ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു