.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 11 February 2016

 ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലയിലെ കായികാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം നാളെ 2 മണിക്ക് (12.02.2016 ) ന് GHSS Sreekandapuram വെച്ച് നടത്തുന്നു .എല്ലാ കായികാധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സ്പോര്ട്സ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു