.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Monday, 8 February 2016സബ് ജില്ലാ  അറബിക് കോപ്ലക്സ് മീറ്റിഗ്
         
            11/ 02/ 2016 വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക്   ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്   നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ  അറബിക് അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗത്തിൽ  വിദ്യാഭ്യാസIME പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്