.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Monday, 8 February 2016സബ് ജില്ലാ  അറബിക് കോപ്ലക്സ് മീറ്റിഗ്
         
            11/ 02/ 2016 വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക്   ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്   നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ  അറബിക് അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗത്തിൽ  വിദ്യാഭ്യാസIME പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്