.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Monday, 8 February 2016സബ് ജില്ലാ  അറബിക് കോപ്ലക്സ് മീറ്റിഗ്
         
            11/ 02/ 2016 വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക്   ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്   നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ  അറബിക് അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗത്തിൽ  വിദ്യാഭ്യാസIME പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്