.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 8 February 2016സബ് ജില്ലാ  അറബിക് കോപ്ലക്സ് മീറ്റിഗ്
         
            11/ 02/ 2016 വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക്   ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്   നടക്കുന്നതാണ് . എല്ലാ  അറബിക് അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗത്തിൽ  വിദ്യാഭ്യാസIME പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്