E

@@@@@@@2018 -19 വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ഇൻഡന്റിങ് നടത്തുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു .ചുവടെ കൊടുത്ത കത്ത് കാണുക

Saturday, 23 January 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
anI-hp-Õhw 2016
      
tIc-f-¯nse s]mXp-hn-Zym-`ymk cwK¯v auen-Ihpw AÀY-]qÀ®hpamb \nc-h[n {]hÀ¯\§Ä \S¶p hcp-¶p-­v.-C-¯cw {]hÀ¯\§Ä Is­¯n AwKo-I-cn-¡p-Ibpw ]¦p-h-bv¡p-Ibpw sNt¿­Xp-­v.-C-Xnsâ `mK-ambn kÀÆ in£ A`n-bm³ anI-hp-Õhw 2016 kwL-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv.-C-cn-¡qÀ _n.-BÀ.kn Xe anI-hp-Õhw 2016 P\p-hcn 26\v sNmÆmgvN cmhnse 9.30 \v Ccn-¡qÀ _n.-BÀ.kn bn sh¨v \S-¡p-I-bm-Wv.

s]mXp \nÀt±i§Ä
1.t»m¡nte¡v sXc-sª-S-]-¡-s¸« hnZym-e-b-§-fn \n¶pw {][m-\-[ym-]-I³,A-h-X-cn-¸n-¡p¶ A[ym-]-I³,-]n.-Sn.-F,-Fw.-]n.-Sn.F {]Xn-\n-[n-IÄ(BsI 4 t]À) aäv hnZym-e-b-§-fn-se(-FÂ.-]n,-bp-]n) {][m-\m-[ym-]-IÀ F¶n-hÀ ]s¦-Sp-t¡-­-Xm-Wv.
2.-{]-_Ôw/dnt¸mÀ«v FgpXn Ah-X-cn-¸n-t¡-­-Xm-Wv. c­p hoXw tIm¸n-IÄ X¿m-dm-t¡-­-Xm-Wv.-Hcp tIm¸n cPn-kvt{S-j³ ka-b¯v _n.-BÀ.-kn-bn \ÂtI-­-Xm-Wv.
3.-dn-t¸mÀ«n\v ]n³_-e-ambn NmÀSv(-]-c-am-h[n 3 F®w),ho-Un-tbm,-ssÉUv {]k-tâ-j³,-t^mt«m aäv tcJ-IÄ F¶nh {]ZÀin-¸n-¡mw.
4.-kn.-BÀ.kn Xe-¯n sXc-sª-Sp¯ taJ-e-bn am{X-amWv Ah-X-cWw \S-t¡-­-Xv.-A-XXv taJ-e-bp-ambn _Ô-s¸« {]ZÀi-\-§Ä sIm­p htc-­-Xm-Wv.
5.-A-h-X-cW kabw 20 an\p«v Bbn-cn¡pw
                          
                                                t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀ
                                                   _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ