E

നൂൺ മീൽ ഫ്ലാഷ് ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാങ്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് വിവരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ,സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക സ്കൂളിന്റെ പേര് എന്നിവ നാളെ അതായത് 20 12 2017 ന് aeonoonmeal @ gmail .com എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്

Saturday, 23 January 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
anI-hp-Õhw 2016
      
tIc-f-¯nse s]mXp-hn-Zym-`ymk cwK¯v auen-Ihpw AÀY-]qÀ®hpamb \nc-h[n {]hÀ¯\§Ä \S¶p hcp-¶p-­v.-C-¯cw {]hÀ¯\§Ä Is­¯n AwKo-I-cn-¡p-Ibpw ]¦p-h-bv¡p-Ibpw sNt¿­Xp-­v.-C-Xnsâ `mK-ambn kÀÆ in£ A`n-bm³ anI-hp-Õhw 2016 kwL-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv.-C-cn-¡qÀ _n.-BÀ.kn Xe anI-hp-Õhw 2016 P\p-hcn 26\v sNmÆmgvN cmhnse 9.30 \v Ccn-¡qÀ _n.-BÀ.kn bn sh¨v \S-¡p-I-bm-Wv.

s]mXp \nÀt±i§Ä
1.t»m¡nte¡v sXc-sª-S-]-¡-s¸« hnZym-e-b-§-fn \n¶pw {][m-\-[ym-]-I³,A-h-X-cn-¸n-¡p¶ A[ym-]-I³,-]n.-Sn.-F,-Fw.-]n.-Sn.F {]Xn-\n-[n-IÄ(BsI 4 t]À) aäv hnZym-e-b-§-fn-se(-FÂ.-]n,-bp-]n) {][m-\m-[ym-]-IÀ F¶n-hÀ ]s¦-Sp-t¡-­-Xm-Wv.
2.-{]-_Ôw/dnt¸mÀ«v FgpXn Ah-X-cn-¸n-t¡-­-Xm-Wv. c­p hoXw tIm¸n-IÄ X¿m-dm-t¡-­-Xm-Wv.-Hcp tIm¸n cPn-kvt{S-j³ ka-b¯v _n.-BÀ.-kn-bn \ÂtI-­-Xm-Wv.
3.-dn-t¸mÀ«n\v ]n³_-e-ambn NmÀSv(-]-c-am-h[n 3 F®w),ho-Un-tbm,-ssÉUv {]k-tâ-j³,-t^mt«m aäv tcJ-IÄ F¶nh {]ZÀin-¸n-¡mw.
4.-kn.-BÀ.kn Xe-¯n sXc-sª-Sp¯ taJ-e-bn am{X-amWv Ah-X-cWw \S-t¡-­-Xv.-A-XXv taJ-e-bp-ambn _Ô-s¸« {]ZÀi-\-§Ä sIm­p htc-­-Xm-Wv.
5.-A-h-X-cW kabw 20 an\p«v Bbn-cn¡pw
                          
                                                t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀ
                                                   _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ