.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 14 January 2016

   വളരെ അടിയന്തിരം
LSS/USS 2015-16 പരീക്ഷാനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഗവ ./ എയ്ഡഡ് അദ്ധ്യാപകരുടേയും ലിസ്റ്റ്‌ 16 .01 2016 ന് 4 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.