.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Thursday, 14 January 2016

   വളരെ അടിയന്തിരം
LSS/USS 2015-16 പരീക്ഷാനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഗവ ./ എയ്ഡഡ് അദ്ധ്യാപകരുടേയും ലിസ്റ്റ്‌ 16 .01 2016 ന് 4 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.