.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 7 January 2016

LSS /USS  പരീക്ഷ 2015-16 
www.keralapareekshabhavan.in  എന്ന  പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹൈപ്പർ  ലിങ്ക് വഴി സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.  യൂസർ നൈമും പാസ്സ് വേർഡും S ന് ശേഷം സ്കൂൾ കോഡ് നൽകി ലോഗിൻ  ചെയ്യുക. (ഉദാ:- S13424).
07-01-2016 മുതൽ 16-01-2016 വരെ ഓണ്‍ ലയ്നായി  ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.