.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 7 January 2016

LSS /USS  പരീക്ഷ 2015-16 
www.keralapareekshabhavan.in  എന്ന  പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹൈപ്പർ  ലിങ്ക് വഴി സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.  യൂസർ നൈമും പാസ്സ് വേർഡും S ന് ശേഷം സ്കൂൾ കോഡ് നൽകി ലോഗിൻ  ചെയ്യുക. (ഉദാ:- S13424).
07-01-2016 മുതൽ 16-01-2016 വരെ ഓണ്‍ ലയ്നായി  ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.