.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 7 January 2016

 LP /UP /HS പ്രധാനാധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി  11-01-2016 ന്   തിങ്കളാഴ്ച 10 മണിക്ക് BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.