.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 8 January 2016

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യവേദി ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല എൽ.പി.വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി സാഹിത്യോത്സവ ശിൽപ്പശാല 2016 ജനുവരി 13 ബുധനാഴ്ച ജി.എൽ.പി .എസ് പുറവയലിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.കവിതാലാപനം ,ചിത്രരചന ,കടംകഥ എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് ശിൽപ്പശാല .
 ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് .
(ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും  ഒരു കുട്ടിയെ ഒരിനത്തിൽ  മാത്രമാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് .)
   ശിൽപ്പശാല രാവിലെ 9.30 ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് .