.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 27 January 2016

 School Name               
1.GLPS Kavumbai       
2GLPS Mattara
3.AUPS Perinthaleri
4.CUPS Chembanthotty
5.GLPS Kalanki