.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 25 January 2016

ജില്ലാതല ശാസ്ത്രമേള 28.01.2016 ന് കണ്ണൂര് ഗവ.സ്പോര്ട്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു

RMSA Shasthramela 2015-16