.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 25 January 2016

ജില്ലാതല ശാസ്ത്രമേള 28.01.2016 ന് കണ്ണൂര് ഗവ.സ്പോര്ട്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു

RMSA Shasthramela 2015-16