.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 14 January 2016

2016-17 വർഷത്തിൽ ഗവ .പ്രൈമ റി സ്കൂൾപ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പ്രമോഷൻ വഴി നിയമനം നൽകുന്നതിനു അർഹരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ താല്ക്കാലിക സീനിയോരറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ സർവീസ് കാർഡ്‌ സമർപ്പിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്റ്റർ 7.1.2016 ലെ A4/3/16 നമ്പർ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .ആയതിനാൽ അർഹരായ ഗവ .പ്രൈമ റി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ സർവീസ് കാർഡുകൾ 2 കോപ്പി സേവന പുസ്തക സഹിതം 20.01.2016 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കെണ്ടാതാണ്