.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, 14 January 2016

2016-17 വർഷത്തിൽ ഗവ .പ്രൈമ റി സ്കൂൾപ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പ്രമോഷൻ വഴി നിയമനം നൽകുന്നതിനു അർഹരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ താല്ക്കാലിക സീനിയോരറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ സർവീസ് കാർഡ്‌ സമർപ്പിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്റ്റർ 7.1.2016 ലെ A4/3/16 നമ്പർ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .ആയതിനാൽ അർഹരായ ഗവ .പ്രൈമ റി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ സർവീസ് കാർഡുകൾ 2 കോപ്പി സേവന പുസ്തക സഹിതം 20.01.2016 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കെണ്ടാതാണ്