.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Thursday, 14 January 2016

2016-17 വർഷത്തിൽ ഗവ .പ്രൈമ റി സ്കൂൾപ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പ്രമോഷൻ വഴി നിയമനം നൽകുന്നതിനു അർഹരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ താല്ക്കാലിക സീനിയോരറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ സർവീസ് കാർഡ്‌ സമർപ്പിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്റ്റർ 7.1.2016 ലെ A4/3/16 നമ്പർ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .ആയതിനാൽ അർഹരായ ഗവ .പ്രൈമ റി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ സർവീസ് കാർഡുകൾ 2 കോപ്പി സേവന പുസ്തക സഹിതം 20.01.2016 നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കെണ്ടാതാണ്