.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 14 January 2016

2015-16 വർഷത്തെ ജില്ലാതല ന്യുമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ 16.01.2016 ന് കണ്ണൂർ ജി.വി.എച്ച്‌.(സ്പോര്ട്സ്)സ്കൂളിൽ രാവിലെ 10.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .