.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 14 January 2016

2015-16 വർഷത്തെ ജില്ലാതല ന്യുമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ 16.01.2016 ന് കണ്ണൂർ ജി.വി.എച്ച്‌.(സ്പോര്ട്സ്)സ്കൂളിൽ രാവിലെ 10.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .