.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 14 January 2016

2015-16 വർഷത്തെ ജില്ലാതല ന്യുമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ 16.01.2016 ന് കണ്ണൂർ ജി.വി.എച്ച്‌.(സ്പോര്ട്സ്)സ്കൂളിൽ രാവിലെ 10.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .