.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 1 January 2016

ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2014-15 സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രഫൊർമയിൽ ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ 4 .1.2016 ന് 12 മണിക്ക് മുന്നേ നേരിട്ടോ ഇ -മെയിൽ മുഖേനയോ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ഇനിയും വിവരം സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം മേൽ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് .