.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 1 January 2016

ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2014-15 സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രഫൊർമയിൽ ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ 4 .1.2016 ന് 12 മണിക്ക് മുന്നേ നേരിട്ടോ ഇ -മെയിൽ മുഖേനയോ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ഇനിയും വിവരം സമർപ്പിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം മേൽ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് .