.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 3 December 2015

ഇരിട്ടി ട്രഷറി യുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  05-12-2015 ന്  ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി  APFO അറിയിക്കുന്നു.