.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 3 December 2015

ഇരിട്ടി ട്രഷറി യുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  05-12-2015 ന്  ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി  APFO അറിയിക്കുന്നു.