.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 3 December 2015

ഇരിട്ടി ട്രഷറി യുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്  05-12-2015 ന്  ശനിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി  APFO അറിയിക്കുന്നു.