.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, 3 December 2015

ഇന്റേണൽ സപ്പോർട്ട് മിഷൻ (ISM)മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സബ്ജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 05.12.2015 നു 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .