.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 3 December 2015

ഇന്റേണൽ സപ്പോർട്ട് മിഷൻ (ISM)മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സബ്ജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 05.12.2015 നു 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .