.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 23 December 2015

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ,രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏതാനും സ്കൂളുകൾ  ആയത് ഇനിയും സമർപ്പിച്ച് കാണുന്നില്ല.ആയതിനാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ  സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി സമർപ്പിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ ആയത് ഡിസംബർ 30 നു മുമ്പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.