.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 18 December 2015

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം -രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം കലാകായിക -ആരോഗ്യ ,പ്രവൃത്തി പഠനം എന്നിവ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് DPI യുടെ സർക്കുലർ കാണുക