.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 18 December 2015

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം -രണ്ടാം പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണയം കലാകായിക -ആരോഗ്യ ,പ്രവൃത്തി പഠനം എന്നിവ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് DPI യുടെ സർക്കുലർ കാണുക