.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Wednesday, 30 December 2015

റോഡ്‌ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപോസൽ 31-12-2015 നുള്ളിൽ ഒഫീസിൽ സമര്പ്പിക്കുക.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Road safety instructions