.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 23 December 2015

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃത ദ്വിദിന ശില്പശാല ഡിസംബർ 29,30 തീയതികളിൽ ബി.ആർ.സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു .എല്ലാ സംസ്കൃത അദ്ധ്യാപകരും ഓരോ സ്കൂളിൽനിന്നും 5 വീതം കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .