.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 23 December 2015

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃത ദ്വിദിന ശില്പശാല ഡിസംബർ 29,30 തീയതികളിൽ ബി.ആർ.സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു .എല്ലാ സംസ്കൃത അദ്ധ്യാപകരും ഓരോ സ്കൂളിൽനിന്നും 5 വീതം കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .