.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Thursday, 3 December 2015

ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്‌കാരം 2015 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും അതുവഴി പൊതു ജന സേവനത്തിലും മികവുകാട്ടിയ ഹൈ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിലുള്ള അവാര്‍ഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജില്ലാതലത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം കൈവരിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 25000/-, 15000/-, 10000/- രൂപ എന്ന ക്രമത്തില്‍ സമ്മാനതുകയും പ്രശംസാപത്രവും സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം കൈവരിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 100000/-, 50000/-, 25000/- രൂപ എന്ന ക്രമത്തില്‍ സമ്മാനതുകയും ട്രോഫിയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. അവാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ 31/12/2015 ന് മുമ്പായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്‍റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ: