.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 1 December 2015

2015-16 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയ രേഖകളുമായി ജില്ലാ പാഠപുസ്തക വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 7 -നകം എത്തേണ്ടതാണ് .
                 ഈ വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 7 ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .

Contact No.9645772967