.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 1 December 2015

2015-16 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയ രേഖകളുമായി ജില്ലാ പാഠപുസ്തക വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 7 -നകം എത്തേണ്ടതാണ് .
                 ഈ വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 7 ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .

Contact No.9645772967