.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 1 December 2015

2015-16 അധ്യയന വർഷത്തെ രണ്ടാം വാല്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയ രേഖകളുമായി ജില്ലാ പാഠപുസ്തക വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 7 -നകം എത്തേണ്ടതാണ് .
                 ഈ വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 7 ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .

Contact No.9645772967