.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 11 December 2015

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു യോഗം 17.12.2015 ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.LP/UP/HS വിദ്യാരംഗം ചെയർമാൻമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .