.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 11 December 2015

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു യോഗം 17.12.2015 ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.LP/UP/HS വിദ്യാരംഗം ചെയർമാൻമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .