.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 5 December 2015

ജില്ലാ ഐ ടി മേളയിൽ ഗ്രേഡ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ ടി  സ്കൂൾ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ (ജി വി എച് എസ്  സ്പോര്ട്സ് കണ്ണൂർ )വെച്ച്   15 -12 -2015  നു  മുൻപ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും വാങ്ങേണ്ടതാണ് .