.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 5 December 2015

ജില്ലാ ഐ ടി മേളയിൽ ഗ്രേഡ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ ടി  സ്കൂൾ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ (ജി വി എച് എസ്  സ്പോര്ട്സ് കണ്ണൂർ )വെച്ച്   15 -12 -2015  നു  മുൻപ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും വാങ്ങേണ്ടതാണ് .