.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 5 December 2015

ജില്ലാ ഐ ടി മേളയിൽ ഗ്രേഡ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ ടി  സ്കൂൾ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ (ജി വി എച് എസ്  സ്പോര്ട്സ് കണ്ണൂർ )വെച്ച്   15 -12 -2015  നു  മുൻപ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും വാങ്ങേണ്ടതാണ് .